ความจริงกับข้อเท็จจริง

ความจริง  หมายถึง  เรื่องราวหรือเหตุการณ์  ที่มีการพิสูจน์  ตรวจสอบ  ว่าถูกต้องเป็นจริง

ข้อเท็จจริง  มีความหมาย  2  ประการคือ  เรื่องราว  เหตุการณ์  ข้อความหรือความคิดเห็นที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นจริง

                      อีกความหมายคือ  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากประสบการณ์ที่แตกต่างไป  จากข้อสรุปที่ให้ไว้

ยกตัวอย่าง

1

ความจริง 

ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา  ครั้งที่  2  เมื่อ  พ.ศ.2310

ข้อเท็จจริง

1.  กองทัพพม่ายกทัพมาเป็นทัพใหญ่  มีกำลังทหารมหาศาล

2.  เกิดความแตกแยกในราชสำนักอยุธยา

3.  กองทัพพม่าได้เตรียมพร้อมมาอย่างดี  ปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาจนทำให้ภายในเมืองหลวงขาดแคลนอาหาร

4.  กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ทำสงครามนานแล้ว  ทำให้ทหารไม่ชำนาญในการทำสงคราม

สรุป

ความจริง  คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ข้อเท็จจริง  คือ  คำอธิบายหรือเหตุผลเกี่ยวกับความจริงนั้น

โฆษณา