โครงการ SBMLD   (กิจกรรมบริษัทถ่านใบไม้้แห้งอัดแท่ง)

ผลงานและผลิตภันฑ์ของนักเรียน

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุมถ่านใบไม้้แห้งอัดแท่ง)

DSC02381

DSC02384

DSC02386

DSC02388

DSC02387

ถ่านอัดแท่งเหล่านี้เป็นผลงานและผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำเอง

โดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุมเป็นผู้ให้คำชี้แนะและให้คำปรึกษา

ราคาผลิตภัณฑ์  กิโลกรัมละ  10  บาท  / ถุงละ  10  บาท

สนใจและร่วมอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน  ติดต่อ  053-732988  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

โฆษณา