ที่ตั้ง

ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมอินโดจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)  โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับดินแดนของประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว ทิศตะวันออกติดต่อกับดินแดนของประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยและดินแดนของประเทศมาเลเซีย ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับดินแดนของประเทศเมียนมาร์ ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยนี้ในทางประวัติศาสตร์นิยมเรียกว่า “แหลมทองหรือแหลมสุวรรณภูมิ” อันเป็นชื่อที่ทราบกันโดยทั่วไปมาช้านานแล้ว

ประเทศไทยมีที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ ดังนี้คือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 37 ลิบดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิบดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิบดาตะวันออก ซึ่งถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วก็คือตั้งอยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือในเขตละติจูดต่ำ (Low Latitude)ระหว่างเส้นศูนย์สูตร (Equator) กับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร(Tropic of Cancer)นั่นเองนับว่าที่ตั้งของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีโอกาสได้รับรัศมีหรือพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลมากแห่งหนึ่งของโลก จึงจัดอยู่ในประเทศเขตร้อน (Tropic Zone)มีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงเกือบตลอดปีนอกจากนั้นที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ดังกล่าวของประเทศไทยยังมีอิทธิพลต่อดินฟ้าอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาติของประเทศเป็นอย่างมากอีกด้วย

 

ขนาด

ขนาด ของประเทศไทย พบว่ามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 513,115,029 ตารางกิโลเมตร นับว่าประเทศไทยมีเนื้อที่อยู่ในประเภทขนาดใหญ่ (Large Size) คือมีเนื้อที่อยู่ในระหว่าง 259,000 – 1,295,000 ตารางกิโลเมตร

ส่วนที่ยาวที่สุด ของประเทศจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่เหนือสุดถึงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ใต้สุดมีความยาวประมาณ 1,640 กิโลเมตร

ส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศนั้นวัดจากด่านเจดีย์สามองค์ในเขตพื้นที่ของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทางด้านสุดตะวันตกจนถึง ช่องเม็ก ในเขตพื้นที่ของอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทางสุดตะวันออกมีความกว้างประมาณ 780 กิโลเมตร

ส่วนแคบที่สุด ของประเทศซึ่งมีความกว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศ (ตามหลักการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย วัดจากละติจูด 11 องศา 43 ลิบดาเหนือ ทางด้านตะวันตกถึงฝั่งทะเลบ้านวังด้วน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สำหรับแผ่นดินส่วนแคบที่สุดของแหลมทองระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่า “คอคอดกระ” นั้น วัดจากฝั่งแม่น้ำกระบุรี (ปากจั่น) ถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกได้ความกว้างเพียง 64 กิโลเมตรเท่านั้น

 

รูปร่าง  

รูปร่าง ของประเทศไทย มีลักษณะที่มีส่วนกว้างทางตอนบน และส่วนยาวทางตอนใต้ หรือมีขนาดยาวมากกว่ากว้างกล่าวคือ มีส่วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ 1,640 กิโลเมตร และมีส่วนกว้างจากตะวันออกไปตะวันตกเพียง 780 กิโลเมตร จะเห็นว่ามีความยาวมากกว่าความกว้างประมาณ 2 เท่าเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ชาวไทยเรามักมองดูรูปร่างประเทศของตนเองคล้ายกระบวยตักน้ำ คล้ายหัวช้าง หรือเหมือนขวานโบราณโดยมองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นเสมือนคมขวาน ด้านเหนือเป็นสันขวานและด้านใต้เป็นด้ามขวาน

โฆษณา