ลองทำดูว่าจะถูกกี่ข้อ

1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร

ก.   เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน                                ข.   เมื่อมีคนตายต้องแจ้งภายใน 1 วัน

ค.   เมื่อย้ายเข้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน                                    ง.   เมื่อย้ายออกต้องแจ้งภายใน 15 วัน

2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเสียภาษีบำรุงท้องที่

ก.   ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้                                                      ข.   ทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น

ค.   ทำให้คนในท้องถิ่นได้รับสาธารณูปโภคที่เหมาะสม      ง.   ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อคนมากขึ้น

3.  ใครรักษาวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

ก.   กบแต่งกายตามยุคสมัย                                                   ข.   จินเที่ยวชมโบราณสถาน

ค.   นุชใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง                                          ง.   มิ้นดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

4.  คำพูดใดเหมาะสมที่สุดในการใช้พูดกับเพื่อน

ก.   “ด้วยความเคารพค่ะ”                                                       ข.   “ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง”

ค.   “สวัสดีครับเพื่อนๆ”                                                          ง.   “มาทางไหนไปทางนั้น”

5.  ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดของการฟังข่าว

ก.   เป็นคนทันสมัย                                                                 ข.   มีข้อมูลในการแสดงความคิดเห็น

ค.   มีความรู้เพิ่มมากขึ้น                                                          ง.   มีเรื่องคุยกับเพื่อน

6.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

ก.   ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน

ข.   เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ค.   หลีกเลี่ยงข่าวสารที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ

ง.   เลือกรับข่าวสารที่ตนเองสนใจจากแหล่งเดียวเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่าย

7.  ข้อใดเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศ

ก.   เข้าร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่เกษตรกรรมในชุมชน     ข.   รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีในจังหวัด

ค.   ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                             ง.   รักษาสาธารณสมบัติในท้องถิ่นของตนเอง

8.  กิจกรรมข้อใดส่งเสริมประชาธิปไตยน้อยที่สุด

ก.   การร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม                   ข.   การชุมนุมแสดงความคิดเห็น

ค.   การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร                                                 ง.   การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

9.  ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร จึงจะเหมาะสมและดีที่สุด

ก.   เลือกพรรคที่เก่าแก่มีฐานะมั่นคง                                             ข.   เลือกพรรคที่สัญญาว่าจะช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่

ค.   เลือกพรรคที่มีหัวหน้าพรรคเป็นคนดังในสังคม                       ง.   เลือกพรรคที่มีนโยบายในการบริหารประเทศที่เด่นชัดและเป็นไปได้

10.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ก.   ในการลงชื่อ  ถ้าเขียนหนังสือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานแทนได้

ข.   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 60 วัน

ค.   การหย่อนบัตรเลือกตั้งต้องให้กรรมการเป็นผู้หย่อนเท่านั้น

ง.   ก่อนวันเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องฟังนโยบายของผู้สมัคร

โฆษณา