“ความรู้คู่กับความตั้งใจ  แล้วเลือกไปตามใจเรา”

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

            ก.    ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา

            ข.    ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษา

            ค.    ทรงเป็นประธานสงฆ์ในการส่งสมณทูตไปเชื่อมไมตรีกับศรีลังกา

            ง.    ทรงนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง เช่น ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น

   2.   บุคคลในข้อใด ที่กระทำผิดศีลข้อที่ 4

            ก.    วินชอบแกล้งสัตว์ตัวเล็กๆ

            ข.    ปิ่นทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

            ค.    ต่ายหยิบตุ๊กตาของเพื่อนมาเล่นโดยไม่บอก              

            ง.    นิดทำแจกันแตกแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นคนทำ

   3.   ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไตรสิกขา

            ก.    การควบคุมความประพฤติทางกาย                     

            ข.    บำเพ็ญประโยชน์สม่ำเสมอ

            ค.    ฝึกฝนตนเองให้เกิดความรู้                                   

            ง.    หมั่นทำจิตใจให้สงบ

   4.   ข้อใดไม่ถูกต้อง

            ก.    ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยาก ทำให้เกิดความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ             

            ข.    สมุทัย หมายถึง ตัณหาหรือความอยาก

            ค.    นิโรธ หมายถึง ภาวะที่ตัณหาดับสิ้น                 

            ง.    มรรค หมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

   5.   ข้อใดเป็นมโนกรรม

            ก.    ลักทรัพย์                                                                    ข.    ฆ่าสัตว์

            ค.    พยาบาทปองร้าย                                                      ง.    พูดเพ้อเจ้อ

   6.   ถ้านักเรียนถูกเพื่อนแกล้ง นักเรียนควรทำอย่างไร

            ก.    แกล้งเพื่อนกลับ                                                       ข.    ให้อภัยที่เพื่อนแกล้ง

            ค.    ทำเฉยๆ ไม่ยุ่งด้วย                                                   ง.    รีบไปฟ้องคุณครูให้ลงโทษเพื่อน

   7.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงกุศลมูล

            ก.    มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่                                 ข.    มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น

            ค.    มีความต้องการอยากร่ำรวย                                   ง.    มีความรอบคอบรู้จักคิด

   8.   บุคคลจะเป็นผู้มีวิริยะพละได้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

            ก.    เมตตากรุณา                                                              ข.    รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล

            ค.    ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น                                           ง.    ขยันหมั่นเพียร

   9.   ใครปฏิบัติตนอย่างมีสติ

            ก.    แป้งคุยโทรศัพท์ขณะลงจากรถโดยสาร              ข.    ก้อยมองทางก่อนข้ามถนน

            ค.    จอยวิ่งเล่นกับเพื่อนบนบันได                               ง.    กมลเล่นฟุตบอลริมถนน

   10.   ทุกข์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น

            ก.    คุณตาซึมเศร้ากับอาการป่วยของตนเอง

            ข.    น้องนิดร้องไห้เสียใจที่ลูกหมาหายไป

            ค.    คุณป้ากังวลใจกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น

            ง.    คุณย่าเศร้าโศกกับการตายของคุณปู่

โฆษณา