“ความรู้คู่กับความตั้งใจ  แล้วเลือกไปตามใจเรา”

     1. “พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย” หมายความว่าอย่างไร

ก.    มีคำสอนที่แตกต่างจากศาสนาอื่น

ข.    มีคำสอนที่ทำให้คนไทยกลายเป็นผู้นำ

ค.    มีคำสอนที่มุ่งแต่ประโยชน์ของชาติไทย

ง.    มีคำสอนที่หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะเหมือนกัน

2.   ข้อใดไม่ได้เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทย

ก.    ไม้กางเขน                                                                ข.    ภาพวาดพุทธประวัติ

ค.    ศาลาการเปรียญ                                                       ง.    ไตรภูมิพระร่วง

3.   ข้อต่อไปนี้เป็นบทบาทของวัด ยกเว้นข้อใด

ก.    เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย                              ข.    เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน

ค.    เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่เร่ร่อน                               ง.    เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

4.   ปัจฉิมโอวาท กล่าวถึงเรื่องใด

ก.    หนทางหลุดพ้นจากความทุกข์                             ข.    ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร

ค.    การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                   ง.    การทำความดี ละเว้นความชั่ว

5.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการสร้างสังเวชนียสถาน

ก.    เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

ข.    เพื่อสร้างแข่งขันกับศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ

ค.    เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศ

ง.    เพื่อให้ศาสนิกชนเห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา

6.   วันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า คือวันใด

ก.    วันอาสาฬหบูชา                                                      ข.    วันอัฎฐมีบูชา

ค.    วันวิสาขบูชา                                                            ง.    วันมาฆบูชา

7.   จากประวัติพุทธสาวก ข้อใดตรงกับคุณธรรมของพระราธะ

ก.    มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์                                   ข.    ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

ค.    อดทนต่อความยากลำบาก                                      ง.    เชื่อฟังคำสอนของคุณครู

8.   จากเรื่องทีฆีติโกสลชาดก เพราะเหตุใดทีฆาวุกุมารจึงไม่ทำร้ายพระเจ้าพรหมทัต

ก.    พระเจ้าพรหมทัตมีทหารอารักขาอย่างหนาแน่น

ข.    ระลึกถึงโอวาทของบิดามารดา

ค.    สงสารพระเจ้าพรหมทัต

ง.    กลัวถูกทหารจับได้

9.   จ คติธรรมที่ได้จากเรื่อง สัพพทาฐิชาดก คืออะไร

ก.    ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ข.    ความโลภทำให้เสื่อมลาภ

ค.    เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ง.    ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

10.   ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ก.    ทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก

ข.    ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย

ค.    โปรดให้สร้างเขื่อนกั้นน้ำ (สรีดภงส์)

ง.    ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย

โฆษณา