DSCF2212

ชื่อ – สกุล     นายประสงค์  ปุกคำ

ตำแหน่ง       ครู ค.ศ. 1

เกิดเมื่อ  วันที่  18  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2524

ที่อยู่  46  หมู่  6  ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  57240

ที่ทำงาน  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย                        อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

                    วิชาเอกสังคมศึกษา  สถาบันราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โฆษณา