DSCF2212

นายประสงค์  ปุกคำ

ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย