การผลิตและการบริโภค
ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้น มักจะมีผู้คนประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมายการประกอบอาชีพของคน ทำให้เกิดการผลิตสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา
     การผลิต หมายถึง การทำสิ่งของหรือการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของคนเรา
ส่วนการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์หรือการที่เราไปใช้บริการต่าง ๆ เรียกว่า เป็นการบริโภค
การบริโภค
 หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
ตัวเราและคนในครอบครัวของเรานั้น ถือเป็นผู้บริโภค เพราะในชีวิตประจำวันของเรา เราไม่สามารถผลิตสิ่งต่าง ๆ โดยการซื้อสินค้าบางอย่างมาใช้ เช่น เมื่อนักเรียนมาเรียนหนังสือ นักเรียนต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้นักเรียนไม่สามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ นักเรียนจึงอยู่ในฐานะผู้บริโภค ถ้าครอบครัวของเรามีอาชีพที่ทำให้เกิดผลผลิตและบริการต่าง ๆ เราก็เป็นผู้ผลิต เช่น พ่อของสมรักษ์ทำสวนมะพร้าว สมรักษ์ช่วยพ่อเก็บมะพร้าวขาย ดังนั้น พ่อและสมรักษ์จึงเป็นผู้ผลิต

ลักษณะของผู้ผลิตที่ดี
๑) ผลิตสินค้ามีคุณภาพ
๒) ไม่หลอกลวงผู้ซื้อ
๓) ไม่ปลอมปนสินค้า
๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕) รับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเอง

ลักษณะของผู้บริโภคที่ดี
๑) เลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด
๒) ใช้จ่ายอย่างประหยัด
๓) เลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้
๔) วางแผนการใช้จ่ายให้สมดุล ระหว่างรายรับ-รายจ่าย