เศรษฐกิจพอเพียง

9เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน  โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน สรุป ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

  1. ความมีเหตุผล  คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ
  2. ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  4. การมีความรู้  คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและดำเนินชีวิต
  5. การมีคุณธรรม  คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

623189economy0001

โฆษณา

การเสียดินแดน 14 ครั้งของประเทศไทย

ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

การผลิตและการบริโภค

การผลิตและการบริโภค
ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้น มักจะมีผู้คนประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมายการประกอบอาชีพของคน ทำให้เกิดการผลิตสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา
     การผลิต หมายถึง การทำสิ่งของหรือการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของคนเรา
ส่วนการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์หรือการที่เราไปใช้บริการต่าง ๆ เรียกว่า เป็นการบริโภค
การบริโภค
 หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
ตัวเราและคนในครอบครัวของเรานั้น ถือเป็นผู้บริโภค เพราะในชีวิตประจำวันของเรา เราไม่สามารถผลิตสิ่งต่าง ๆ โดยการซื้อสินค้าบางอย่างมาใช้ เช่น เมื่อนักเรียนมาเรียนหนังสือ นักเรียนต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้นักเรียนไม่สามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ นักเรียนจึงอยู่ในฐานะผู้บริโภค ถ้าครอบครัวของเรามีอาชีพที่ทำให้เกิดผลผลิตและบริการต่าง ๆ เราก็เป็นผู้ผลิต เช่น พ่อของสมรักษ์ทำสวนมะพร้าว สมรักษ์ช่วยพ่อเก็บมะพร้าวขาย ดังนั้น พ่อและสมรักษ์จึงเป็นผู้ผลิต

ลักษณะของผู้ผลิตที่ดี
๑) ผลิตสินค้ามีคุณภาพ
๒) ไม่หลอกลวงผู้ซื้อ
๓) ไม่ปลอมปนสินค้า
๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕) รับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเอง

ลักษณะของผู้บริโภคที่ดี
๑) เลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด
๒) ใช้จ่ายอย่างประหยัด
๓) เลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้
๔) วางแผนการใช้จ่ายให้สมดุล ระหว่างรายรับ-รายจ่าย

ิกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เงื่อน)

การผูกเงื่อนต่าง ๆ

๑. เงื่อนตะกรุดเบ็ด ( CLEVE HITCH )

_1_~1
ประโยชน์
๑. ใช้ผูกเชือกกับเสาหรือหลักเพื่อล่ามสัตว์เลี้ยงหรือเรือแพ(เพื่อป้องกันไม่ให้
ปมเชือกคลายหลุดควรเอาปลายเชือกผูกขัดสอดกับตัวเชือก ๑ รอบ )
๒. ใช้ผูกบันไดเชือก บันไดลิง ผูกกระหวัดไม้
๓. ใช้ในการผูกแน่น เช่น ผูกประกบ ผูกกากบาท

๒.เงื่อกผูกรั้ง ( TARBUCK KNOT )

เงื่อกผูกรั้ง

ประโยชน์
๑. ใช้ผูกสายเต็นท์ ยึดเสาธงกันล้ม ใช้รั้งต้นไม้
๒. เป็นเงื่อนเลื่อนให้ตึงหรือหย่อนตามต้องการได้

๓.เงื่อนประมง (FISHIRMAN’S KNOT)

ประโยชน์
๑. ใช้ต่อเส้นด้ายเล็ก ๆ เช่น ด้ายเบ็ด ต่อเส้นเอ็น
๒. ใช้ต่อเชือก ๒ เส้นที่มีขนาดเดียวกัน
๓. ใช้ผูกคอขวดสำหรับถือหิ้ว
๔. ต่อเชือกขนาดใหญ่ที่ลากจูง
๕. ใช้ต่อสายไฟฟ้า
๖. ใช้ผูกเรือแพกับท่าเรือหรือกับหลักหรือห่วง
๗. เป็นเงื่อนที่ผูกง่ายแก้ง่าย

เงื่อนผูกแน่น(LASHING ) มี๓ ชนิด ได้แก่

๑. ผูกประกบ ( Sheer Lasning )
๒. ผูกกากบาท ( Square Lashing )
๓. ผูกทแยง ( Diagonal Lashing )
ผูกประกบ มีหลายวิธี เช่น ผูกประกบ ๒ ประกบ ๓

ผูกประกบ ๒ ใช้ต่อเสาหรือไม้ ๒ ท่อนเข้าด้วยกันวิธีผูก เอาไม้ที่จะต่อกันวางขนานกัน ให้ส่วนที่จะผูกวางซ้อนกันประมาณ ๑/๔
ของความยาว( ต่อแล้วเสาจะตรง ) เอาเชือกที่จะผูกผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสา
ต้นหนึ่งเอาปลายเชือกพันบิดเข้ากับตัวเชือก (แต่งงานกัน) เอาลิ่มหนาเท่าเส้นเชือก
คั่นระหว่างเสาทั้งสองรูป จัดให้เงื่อนอยู่ใกล้ ๆปลายเสาด้านที่ซ้อนกันแล้วจับตัวเชือก
พันรอบเสาทั้งสองจากปลายเสาเข้าใน เรียงเส้นเชือกให้เรียบพันให้เท่าความกว้าง
ของเสาทั้ง ๒ ต้น ดังรูป ๒ เสร็จแล้วพันสอดเชือกเข้าระหว่างไม้เสาทั้งสองพัน
หักคอไก่ พันรอบเชือกที่พันเสาทั้ง ๒ ต้น ดึงรัดให้แน่น รูป ๓  แล้วผูกด้วยตะกรุด
เบ็ดบนเสาอีกต้นหนึ่ง( คนละต้นกับอันขึ้นต้น ) เหน็บซ่อนปลายเชือกให้เรียบร้อย

ผูกประกบ ๓ เอาไม้ ๓ ท่อนมาเรียงขนานกัน

วิธีผูก  เริ่มผูกตะกรูดเบ็ดที่เสาอันกลางเอาปลายเชือกแต่งงานกันกับตัวเชือก
แล้วเอาเชือกพันรอบเสาทั้ง ๓ ต้น เรียงเส้นเชือกให้เรียบร้อย พันให้มีความกว้าง
เท่าเสาทั้ง ๓ ต้น ( ก่อนพันอย่าลืมเอาลิ่มขนาดเส้นเชือกคั่นระหว่างเสา )
พันเสร็จแล้วหักคอไก่ระหว่างซอกเสาทั้ง ๓ ต้นให้แน่นแล้วผูกลงท้ายด้วยเงื่อน
ตะกรูดเบ็ดทีเสาต้นริมต้นใดต้นหนึ่งเก็บซ่อนปลายเชือกให้เรียบร้อย

ผูกกากบาท (SQUARE LASHING )
วิธีที่ ๑ กากบาทแบบ GILWELL และแบบ THURMAN
วิธีผูก   เอาไม้หรือเสามาวางซ้อนกันเป็นรูปกากบาท (กางเขน ) เอาเชือกผูก
ตะกรูดเบ็ดที่เสาอันตั้งใต้เสาอันขวาง เอาปลายเชือก แต่งงานกับตัวเชือก รูป๑
เอาเชือกอ้อมใต้เสาอันขวางทางด้านขวา(ซ้ายก่อนก็ได้)ของไม้ตั้งดึงขึ้นเหนือ
ไม้อันขวางพันอ้อมไปด้านหลังไม้อันตั้งไปทางซ้ายของไม้อันตั้ง ดึงเชือกอ้อม
มาทางด้านหน้าพันลงใต้ไม้อันขวาง   ดึงอ้อมไปด้านหลังไม้อันตั้งผ่านมาทาง
ด้านขวาของไม้อันตั้งดึงเชือก  ขึ้นพาดบนไม้อันขวางทางขวาไม้อันตั้งแล้วพัน
ตั้งต้นใหม่เหมือนเริ่มแรก ทุกรอบต้องดึงให้เชือกตึง  เรียงเส้นเชือกให้เรียบด้วย
แล้วพันวนเรื่อย ๆ ไปประมาณ๓ – ๔ รอบ (หรือเส้นเชือกด้านกลังชิดกัน)จึงพัน
หักคอไก่  ๒ – ๓ รอบ แล้วเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดที่  ไม้อันขวาง
( คนละอันกับขึ้นต้นผูก )

ผูกทแยง (Diang  Lashing )

วิธีผูก   เอาเชือกพันรอบเสาทั้ง ๒ ต้น ตรงระหว่างมุมตรงข้ามด้วยเงื่อนผูกซุง
แล้วดึงตัวเชือกไม้เสาทั้ง ๒ ต้น ตามมุมตรงข้ามคู่แรก ( มุมทแยง )
ประมาณ ๓ รอบ ( ทุกรอบดึงให้เชือกตึง )แล้วดึงเชือกพันเปลี่ยนมุมตรงข้าม
คู่ที่ ๒ อีก ๓รอบ แล้วดึงเชือกพันหักคอไก่(พันรอบเชือกระหว่างไม้เสาทั้งสอง)
สัก ๒ – ๓ รอบ พันเสร็จเอาปลายเชือกผูกตะกรูดเบ็ดทีไม้เสาต้นใดต้นหนึ่ง
เก็บซ่อนปลายเชือกให้เรียบร้อย
ประโยชน์
๑. ใช้ในงานก่อสร้าง
๒. ให้ผูกเสาหรือไม้ค้ำยัน ป้องกันล้ม
๓. ทำตอม่อสะพาน

การเก็บเชือก

คนเก่งสังคม ท.1

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ปีการศึกษา 2556

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย  โซนเหนือ  

วันที่  21  สิงหาคม  2556   ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

DSC02639DSC02622

เหรียญทอง  อันดับ 1   การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.4-6

ด.ช.ยี่คำ  นามหลง  และ ด.ญ.อ่อนนุช  หงษ์คำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

เหรียญทอง  อันดับ 3   การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.1-3

ด.ช.สอง  นามยี่  และ ด.ญ.อ่อน  นามไซ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

DSC02630

เหรียญทอง  อันดับ 2   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1-3

ด.ช.สันธีสุข  อิ่นจ้อย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

DSC02626

เหรียญทอง  อันดับ 2   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.เกี๋ยงฟอง  โกศคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ครูเอก  ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล  และคนที่ไม่ได้ไปแข่งต่อก็ให้พัฒนาตัวเองต่อไป  เพื่อวันข้างหน้า  ส่วนคนที่ได้แข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ก็ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อม  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  สู้ๆ  …………..  โปรดติดตามผลในวันที่ 7 ก.ย.นี้ และส่งกำลังใจให้ด้วย

วันแม่แห่งชาติ 2556

วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2556

วันแม่แห่งชาติในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคม

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

MOMM2-c-490x282

Mali_flower

 

ดอกมะลิ  ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่

ในวันแม่ปีนี้  ครูเอกขอให้นักเรียนทุกคนเป็นลูกที่ดีของแม่ทุกคนนะครับ